ดาวน์โหลดเอกสาร

ใบขอรับสวัสดิการทุนน้ำใจสหกรณ์

หมวด แบบฟอร์มต่างๆ
โดย admin
 เมื่อ 03 เมษายน 2567 เวลา 17:23 น.
 0 ครั้ง

ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายทุนน้ำใจสหกรณ์ พ.ศ. 2566

หมวด ระเบียบสหกรณ์
โดย admin
 เมื่อ 12 มกราคม 2567 เวลา 10:45 น.
 0 ครั้ง

ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินกู้พิเศษเพื่อปลดเปลื้องหนี้สิน พ.ศ. 2566

หมวด ระเบียบสหกรณ์
โดย admin
 เมื่อ 12 มกราคม 2567 เวลา 10:44 น.
 0 ครั้ง

ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเฉพาะกิจ พ.ศ. 2566

หมวด ระเบียบสหกรณ์
โดย admin
 เมื่อ 12 มกราคม 2567 เวลา 10:44 น.
 0 ครั้ง

ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินกู้พิเศษเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2566

หมวด ระเบียบสหกรณ์
โดย admin
 เมื่อ 12 มกราคม 2567 เวลา 10:44 น.
 0 ครั้ง

ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินกู้พิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต พ.ศ. 2566

หมวด ระเบียบสหกรณ์
โดย admin
 เมื่อ 12 มกราคม 2567 เวลา 10:43 น.
 0 ครั้ง

ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญ พ.ศ. 2566

หมวด ระเบียบสหกรณ์
โดย admin
 เมื่อ 12 มกราคม 2567 เวลา 10:42 น.
 0 ครั้ง

ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ พ.ศ. 2566

หมวด ระเบียบสหกรณ์
โดย admin
 เมื่อ 12 มกราคม 2567 เวลา 10:42 น.
 0 ครั้ง

ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. 2566

หมวด ระเบียบสหกรณ์
โดย admin
 เมื่อ 12 มกราคม 2567 เวลา 10:41 น.
 0 ครั้ง

ระเบียบฯ ว่าด้วยดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2566

หมวด ระเบียบสหกรณ์
โดย admin
 เมื่อ 12 มกราคม 2567 เวลา 10:36 น.
 0 ครั้ง

บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายหนังสือแสดงเจตนาของผู้กู้ (ปรับปรุงใหม่ 2567)

หมวด คำขอและหนังสือกู้เงิน
โดย admin
 เมื่อ 08 มกราคม 2567 เวลา 10:43 น.
 0 ครั้ง

หนังสือแสดงความยินยอมเปิดเผยข้อมูล (PDPA)

หมวด แบบฟอร์มต่างๆ
โดย admin
 เมื่อ 28 กันยายน 2565 เวลา 15:04 น.
 0 ครั้ง

หนังสือขอเปลี่ยนแปลงผู้รับโอนประโยชน์ สอ.สขช.จก. (ปรับปรุง 2567)

หมวด แบบฟอร์มต่างๆ
โดย admin
 เมื่อ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 14:01 น.
 0 ครั้ง

คำขอเปลี่ยนแปลงหลักประกันเงินกู้พิเศษเพื่อปลดเปลื้องหนี้สิน

หมวด คำขอและหนังสือกู้เงิน
โดย admin
 เมื่อ 04 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:24 น.
 0 ครั้ง

คำขอเปลี่ยนแปลงหลักประกันเงินกู้พิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

หมวด คำขอและหนังสือกู้เงิน
โดย admin
 เมื่อ 04 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:23 น.
 0 ครั้ง

คำขอเปลี่ยนแปลงหลักประกันเงินกู้สามัญ

หมวด คำขอและหนังสือกู้เงิน
โดย admin
 เมื่อ 04 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:22 น.
 0 ครั้ง

คำขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (สะสมทรัพย์)

หมวด แบบฟอร์มต่างๆ
โดย admin
 เมื่อ 01 กันยายน 2563 เวลา 12:15 น.
 0 ครั้ง

คำขอและหนังสือกู้เงินพิเศษเพื่อปลดเปลื้องหนี้สิน (ปรับปรุงใหม่ 2567)

หมวด คำขอและหนังสือกู้เงิน
โดย admin
 เมื่อ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:26 น.
 0 ครั้ง

แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลง ชื่อ-นามสกุล และที่อยู่ (ปรับปรุง 2567)

หมวด แบบฟอร์มต่างๆ
โดย admin
 เมื่อ 19 มีนาคม 2563 เวลา 16:14 น.
 0 ครั้ง


ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2551

หมวด ระเบียบสหกรณ์
โดย admin
 เมื่อ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 15:09 น.
 0 ครั้ง

ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ฯ พ.ศ.2556

หมวด ระเบียบสหกรณ์
โดย admin
 เมื่อ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 15:08 น.
 0 ครั้ง

ระเบียบฯ ว่าด้วยการยืมเงินทดรอง พ.ศ.2556

หมวด ระเบียบสหกรณ์
โดย admin
 เมื่อ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 15:08 น.
 0 ครั้ง

ระเบียบฯ ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ.2551

หมวด ระเบียบสหกรณ์
โดย admin
 เมื่อ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 15:06 น.
 0 ครั้ง

ระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2560

หมวด ระเบียบสหกรณ์
โดย admin
 เมื่อ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 15:06 น.
 0 ครั้ง

ระเบียบฯ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

หมวด ระเบียบสหกรณ์
โดย admin
 เมื่อ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 14:52 น.
 0 ครั้ง

ระเบียบฯ ว่าด้วยหุ้น พ.ศ.2561

หมวด ระเบียบสหกรณ์
โดย admin
 เมื่อ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 14:50 น.
 0 ครั้ง

ระเบียบฯ ว่าด้วยหุ้นสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2560

หมวด ระเบียบสหกรณ์
โดย admin
 เมื่อ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 14:49 น.
 0 ครั้ง

ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของสมาชิกสมทบ พ.ศ.2560

หมวด ระเบียบสหกรณ์
โดย admin
 เมื่อ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 14:47 น.
 0 ครั้ง

ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ.2560

หมวด ระเบียบสหกรณ์
โดย admin
 เมื่อ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 14:46 น.
 0 ครั้ง

ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญสหกรณ์

หมวด แบบฟอร์มต่างๆ
โดย admin
 เมื่อ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 14:42 น.
 0 ครั้ง

ใบลาออกจากสมาชิกภาพ

หมวด แบบฟอร์มต่างๆ
โดย admin
 เมื่อ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 14:42 น.
 0 ครั้ง

แบบขอรับเงินช่วยเหลืองานศพ สอ.สขช.จก.

หมวด แบบฟอร์มต่างๆ
โดย admin
 เมื่อ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 14:41 น.
 0 ครั้ง

แบบขอรับเงินบำรุงขวัญสมาชิกเจ็บป่วย

หมวด แบบฟอร์มต่างๆ
โดย admin
 เมื่อ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 14:40 น.
 0 ครั้ง

คำขอและหนังสือกู้เงินสามัญ (ปรับปรุงใหม่ 2567)

หมวด คำขอและหนังสือกู้เงิน
โดย admin
 เมื่อ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 14:32 น.
 0 ครั้ง

คำขอและหนังสือกู้เงินพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ปรับปรุงใหม่ 2567)

หมวด คำขอและหนังสือกู้เงิน
โดย admin
 เมื่อ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 14:28 น.
 0 ครั้ง

คำขอและหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน (ปรับปรุงใหม่ 2567)

หมวด คำขอและหนังสือกู้เงิน
โดย admin
 เมื่อ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 14:27 น.
 0 ครั้ง

ข้อบังคับ สอ.สขช.จก. พ.ศ. 2566

หมวด ข้อบังคับ
โดย admin
 เมื่อ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 21:01 น.
 0 ครั้ง

ดาวน์โหลดมากที่สุด ในรอบ 7 วัน